Vyjadrenie k šíreniu klamstiev o výstavbe logistickej haly D

1. Stavia sa hala D v Bratislava Logistics Park bez platného stavebného povolenia?

Nie. Ide o absurdné tvrdenie. Hala D sa určite nestavia bez platného stavebného povolenia. Výstavba haly D bola povolená nasledovnými rozhodnutiami príslušného stavebného úradu:

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby; vydané Mestom Senec – spoločný stavebný úrad; Č.j. Výst.135-07-Sc,Om; vydané dňa 16.05.2007, právoplatné dňa 20.06.2007,
  • Stavebné povolenie; vydané Mestom Senec – spoločný stavebný úrad; Č.j. Výst.963-08-Sc,Om; vydané dňa 20.06.2008; právoplatné dňa 01.08.2008,
  • Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením; vydané Mestom Senec – spoločný stavebný úrad; Č.j. Výst.445-12-Sc,Om; vydané dňa 19.03.2012; právoplatné dňa 20.03.2012,
  • Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, vydané Mestom Senec – spoločný stavebný úrad; Č.j.: Výst.406-13-Sc,Om, vydané dňa 08.02.2013, právoplatné dňom 11.02.2013,
  • Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, vydané Mestom Senec – spoločný stavebný úrad; Č.j.: Výst.1134-13-Sc,Om, vydané dňa 05.09.2013, právoplatné dňom 06.09.2013.
2. Stavia sa hala D iba na základe stavebného povolenia vydaného na drobnú stavbu?

Nie. Stavebné povolenie, ani rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením neboli vydané na drobnú stavbu. Navyše z odôvodnenia stavebného povolenia je zrejmé, že stavebný úrad posudzoval stavbu haly D ako riadnu stavbu.

3. Bolo občanom mestskej časti Malý Biel odopreté právo vyjadriť sa v územnom alebo stavebnom konaní?

Nie, nebolo. Občanom mestskej časti Malý Biel, ani akémukoľvek inému dotknutému subjektu nebolo odopreté právo vyjadriť sa v územnom alebo stavebnom konaní. Uvedené je zrejmé z vymedzenia účastníkov konania, ktorými boli všetky subjekty dotknuté v čase vydávania územného alebo stavebného povolenia.

4. Stavia sa hala D bez toho, aby bola vykonaná štúdia EIA a teda posúdený dopad výstavby na životné prostredie?

Nie. Pred výstavbou haly D bola riadne vykonaná štúdia EIA, ktorou boli posudzované všetky prípadné dopady na životné prostredia. Navyše štúdia EIA, vykonaná v roku 2006, osobitne posudzovala dopady aj vo vzťahu k vtedy pripravovanej výstavbe areálu rodinných domov v mestskej časti Malý Biel.

5. Prevádzkuje sa hala C bez platnej kolaudácie?

Nie. Na užívanie celej haly C boli vydané právoplatné kolaudačné povolenia. Žiadna časť haly C nebola užívaná pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6. Je pravda, že majitelia pozemkov v mestskej časti Malý Biel neboli informovaní o výstavbe logistickej haly D?

Nie je to pravda. Pre pozemky, na ktorých v súčasnosti prebieha výstavba, bolo už v roku 2005 riadne schválené nasledovné funkčné využitie: logistické centrum – dopravné zariadenia, skladov, hospodárstvo, služby. Osoby, ktoré boli majiteľmi pozemkov v mestskej časti Malý Biel v čase vydávania územného a stavebného povolenia, boli informované o zámere vybudovania haly v rámci územného a stavebného konania.

Navyše je potrebné podotknúť, že developer logistického centra nezanedbal žiadnu povinnosť. Osoba, ktorá túto nepravdu šíri, sa iba snaží prehodiť svoju zodpovednosť, ktorú zanedbala, na niekoho iného. Prípadní záujemcovia o nadobudnutie vlastníctva rodinného domu v mestskej časti Malý Biel totiž mali a stále majú možnosť sa oboznámiť s funkčným využitím susediacich pozemkov napríklad prostredníctvom verejného územného plánu mesta Senec, prístupného aj prostredníctvom internetu.

7. Mal byť protihlukový val vybudovaný pri hale C?

Ďalšia nepravda. Protihlukový val nemal a nemá byť vybudovaný pri hale C. V zmysle odporúčania štúdie EIA ako aj stavebného povolenia mal byť protihlukový val vybudovaný medzi halou D a areálom rodinných domov, kde je aj postavený.

8. Akou sumou na daniach prispieva prevádzkovateľ logistického parku ročne do rozpočtu mesta Senec?

Prevádzkovateľ logistického parku prispieva ročne do rozpočtu mesta Senec sumou 347.000,- EUR, pričom zamestnáva približne 860 ľudí. Prevádzkovateľ navyše plánuje investovať do mestskej časti Malý Biel ďalších približne 170.000,- EUR na skvalitnenie bývania občanov tejto mestskej časti.

9. Je proti výstavbe haly D všetkých 500 obyvateľov mestskej časti Malý Biel?

Proti výstavbe haly D nie je všetkých 500 obyvateľov mestskej časti Malý Biel. Väčšina obyvateľov mestskej časti s nami spolupracuje pri skvalitnení bývania v blízkosti haly D v Bratislava Logistics Park.